https://es.wikipedia.org/wiki/Ilya_Prigogine#/media/Archivo:Ilya_Prigogine_1977c.jpg